• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije o procesu zapošljavanja

  Pravilnikom o zapošljavanju u Pravosuđu Brčko distrikta BiH regulisani su uslovi  i  procedure zapošljavanja službenika i namještenika, kao i pripravnika i volontera.

  Zapošljavanje u pravosuđu Brčko distrikta BiH vrši se na osnovu Statuta i zakona Brčko distrikta BiH, na osnovu profesionalnih sposobnosti putem otvorene konkurencije i odražava sastav stanovništva.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu Brčko distrikta BiH utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju, za obavljanje poslova.

  Rukovodioci pravosudnih instutucija u zakonom predviđenom roku, dostavljaju plan potreba za kadrovima Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, odnosno inicijativu za izmjenu ili dopunu odluke o realizaciji plana zapošljavanja.

  Javni konkurs – interni oglas sadrži :

  a) naziv pravosudne instutucije

  b) naziv radnog mjesta

  c) opis poslova radnog mjesta

  d) broj izvršilaca

  e) opšte,minimalne i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa

  f) rok i mjesto podnošenja prijave

  Kandidat je dužan prilikom prijave na javni konkurs da dostavi popunjenu prijavu-obrazac o ispunjaanju opštih zakonom propisanih uslova, minimalnih uslova i posebnih uslova koji su traženi za radno mjesto.

  Nakon pismenog obavještenja Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ili Komisije za zapošljavanje o utvrđenoj rang listi, kandidat koji je utvrđen kao najuspješniji dostavlja dokumente kojima dokazuje tačnost podataka iz prijave.

  Dokazivanje opštih uslova :

  a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

  b) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte

  c) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci

  d) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 6 mjeseci

  e) izjavu lica da se na njega ne odnosi član 9 stav 1 Ustava BiH

  f) izjavu da lice nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH,odnosno entiteta i službe Distrikta usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere u posljedna tri mjeseca počev od dana objavljivanja konkursa – oglasa.

  Minimalni uslovi:

  a) stručna sprema

  b) radno iskustvo u struci

   

  Posebni uslovi :

  Posebni uslovi za oglašeno radno mjesto utvrđeni su pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u pravosuđu.

  a) kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova u pogledu poznavanja rada na računaru,brzine otkucaja,poznavanje stranog jezika obavezno se vrši praktični rad u toku postupka otvorene konkurencije

  b) kao dokaz o položenom pravosudnom ispitu,zemljišno knjižnom ispitu i ispitu za rad u organima uprave koriste se potvrde,uvjerenja ili drugi dokumenti u skladu s članom 47 Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH.

   

  Javni konkurs sadrži :

  a ) naziv pravosudne institucije

  b ) naziv radnog mjesta

  c ) opis poslova radnog mjesta

  d ) broj izvršilaca

  e ) opšte,minimalne i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa,

  f  ) rok i mjesto podnošenja prijave

  Na intervjue se pozivaju kandidati čije su prijave označene kao potpune.

  671 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1