• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  U postupku pred Osnovnim I Apelacionim sudom Brčko distrikta BiH plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj  5/01  od 10.05.2001.g.), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane ovim Zakonom plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku za koje je ovim zakonom utvrđeno plačanje takse .

  Za podneske i  zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku Osnovnog suda Brčko distrikt BiH, taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsku nagodbu taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u nagodbi, nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku Apelacionog suda Brčko distrikta BiH i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Kada su u skladu sa odredbama ovog zakona taksu dužna da plate dva ili više lica zajedno,njihova obaveza je solidarna.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.
  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  • za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu,
  • za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
  • za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
  • sudske nagodbe - kada se zaključe;
  • za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju postane pravosnažno;
  • u postupku stečaja - kada  odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja postane pravosnažno
  • u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka.
  • za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude odbijena ili odbačena, a taksena obaveza nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili obačena.

  Ako stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o paćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika da uplati odgovarajuću taksu u roku od 8 (osam) dana, pa u koliko stranka ne uplati taksu u ovom roku sud će nastaviti postupak i pristupiti prinudnoj naplati takse.

  Takseni obveznok plaća taksu tako što iznos takse uplaćuje na propisani račun i potvrdu o uplati sudske takse prilaže uz podnesak za koji je taksa plaćena.Kada se podnosi potvrda o plaćenoj taksi za sudsku odluku,takseni obveznik je dužan da na istoj označi broj odluke na koju se taksa plaća.

  Nedovoljno plaćena ili neplaćena taksa ne zadržava tok sudskog postupka,ako Zakonom o sudskim taksama ,nije drugačije određeno.

  Ako takseni obveznik zahtjeva sud je dužan da primi podneske koji nisu taksirani ili su nedovoljno taksirani. U tim slučajevima taksa se naplaćuje u skladu sa odredbama člana 37 istog zakona.
  Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse oko bi plaćanjem takse,imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju,ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugrožena njihova egzistencija.

  Taksena  tarifa :

  Za tužbu,protivtužbu i prijedlog za ponavljanje postupka plaća se,prema vrijednosti predmeta spora slijedeća taksa :

  • do 100  KM vrijednosti                                                             20 KM
  • preko 100 KM do 1.000 KM vrijednosti                                      50 KM
  • preko 1000 KM do 5000 KM vrijednosti                                    100 KM
  • preko 5000 KM do 20.000 KM vrijednosti                                 200 KM
  • preko 20.000 KM do 50.000 KM vrijednosti                              300 KM
  • preko 50.000 KM do 100.000 KM vrijednosti                            500 KM
  • preko 100.000 KM vrijednosti                                                 500 KM  i  1  %  na svakih 10.000 KM ali ne više od  2.000 KM

  Za prijedlog da se provede dioba zajedničke imovine plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Za prijedlog za uređenje međe plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Za tužbu u sporovima izdržavanja plaća se taksa u iznosu od  20 KM.

  Za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva,plaća se taksa u iznosu od  20 KM.

  Za tužbu kojom se traži razvod braka,poništenje braka,utvrđenje postojanja i nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari,za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

  Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera,za prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje ili za prijedlog za obezbjeđenje dokaza,za prijedlog za sudsku nagodbu,za odgovor na tužbu ili reviziju,plaća se polovina iz stava  I  ovog tarifnog broja.

  Za prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija,plaća se polovina takse iz stava I ovog tarifnog broja.

  Za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima,odnosno utvrdi da je odluka stranog suda podobna za izvršenje plaća se taksa u iznosu od 100 KM a za žalbu protiv donesenog rješenja 200 KM.

  Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda,plaća se dvostruka taksa iz stava  I  ovog tarifnog broja.

  Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina takse iz stava  I  ovog tarifnog broja,ali ne više od 200 KM.

  Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja,izuzev rješenja iz tačke 9. plaća se taksa iz stava  I  ovog tarifnog broja : ( ¨Tarifni broj 9¨ Za sastavljanje sudskog testamenta plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

  Za čuvanje testamenta u sudu i za opozivanje testamenta pred sudom plaća se taksa u iznosu od 100 KM. Za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu,plaća se taksa u iznosu od  5o KM ) .

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1