• logo
 • osnovna stranica
 • Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pravna shvatanja

  15.05.2023.


  • Su-435/08 od 11.07.2008. godine (Postupanje suda u radnim sporovima koji se vode zbog otkaza ugovora o radu datih od strane poslodavca zbog težih povreda radnih obaveza predviđenih zakonom i internim aktima poslodavca)
  • 097-0-Su-10-000304 od 21.05.2010. godine (Obavezni (formalni) elementi žalbe i postupanje po nepotpunoj žalbi; Postupanje Apelacionog suda Bd BiH po službenoj dužnosti u žalbenom postupku; Granice ispitivanja prvostepene presude)
  • 097-0-Su-12-000426 od 07.06.2012. godine (Obavezan sadržaj žalbe (revizije) - potpunost žalbe i postupanje po nepotpunoj žalbi; Postupanje Apelacionog suda Bd BiH po službenoj dužnosti u žalbenom i revizionom postupku)
  • 097-0-Su-13-000035 od 24.01.2013. godine (Obaveza zaključenja ugovora  korisnika usluga sa davaocem usluga za komunalne usluge)
  • 097-0-Su-13-000163 od 27.03.2013. godine (Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećim licima napadom i ugrizom pasa lutalica)
  • 097-0-Su-14-000139 od 14.03.2014. godine (Primjena odredbe člana 33. stav (1) Zakona o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu BiH)
  • 097-0-Su-14-000452 od 29.07.2014. godine (Troškovi parničnog postupka - tema razmatrana na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti)
  • 097-0-Su-14-000493 od 03.09.2014. godine (Zastara naknade za faktičku eksproprijaciju; Dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rješenja o ponavljanju postupka; Troškovi postupka kod djelimičnog uspjeha u parnici)
  • 097-0-Su-15-000107 od 19.02.2015. godine (Izvod iz ovjerenih poslovnih knjiga - kartica prometa za korisnika za komunalne usluge)
  • 097-0-Su-16-000250 od 01.04.2016. godine (Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje pravične naknade nematerijalne štete - u skladu sa zaključcima Panela iz građanske oblasti)
  • 097-0-Su-16-000381 od 13.05.2016. godine (Rokovi iz odredbe člana 88. stav (4) i člana 91. Zakona o radu Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Bd BiH", 20/13))
  • 097-0-Su-16-000650 od 27.09.2016. godine (Pravilna primjena odredbe člana 35. stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu ("Službeni glasnik Bd BiH", broj 20/15 i 35/15))
  • 097-0-Su-18-000024 od 10.01.2018. godine (Novčano kažnjavanje lica koja u u parničnom postupku u podnescima vrijeđaju sud, stranku ili drugog učesnika)
  • 097-0-Su-18-000632 od 02.10.2018. godine (Troškovi umješača)
  • 097-0-Su-19-000459 od 19.06.2019. godine (Nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH za postupanje u izvršnim predmetima pokrenutim radi prinudne naplate novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka koje izreknu entitetski sudovi)
  • 097-0-Su-19-000703 od 28.10.2019. godine (Primjena odredbe člana 948. ZOO u pogledu naknade nematerijalne štete)
  • 097-0-Su-20-000143 od 05.03.2020. godine (Zastara potraživanja duga po mjesečnim računima za komunalne usluge)
  • 097-0-Su-22-000338 od 25.05.2022. godine (Odgovornost poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom)
  • 097-0-Su-22-000339 od 25.05.2022. godine (Rok za ispravkom ili dopunom podneska iz člana 74. stav (1) Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Bd BiH", 28/18 i 6/21))
  • 097-0-Su-22-000352 od 30.05.2022. godine (Vremensko važenje i primjena člana 21. Zakona o prometu nepokretnosti na pravnu situaciji odricanja od prava vlasništva na nekretninama u postupku pred Vijećem za izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na zemljištu)
  • 097-0-Su-22-000574 od 29.09.2022. godine (Troškovi advokata (primjena pozitivnih propisa koji uređuju advokatsku djelatnost i rad advokatskih komora u BiH))
  • 097-0-Su-22-000723 od 15.12.2022. godine (Ostvarivanje zaštite prava građenja pred sudovima)
  • 097-0-Su-22-000724 od 15.12.2022. godine (Vlastita mjenica)
  • 1 - 1 / 1
  • 1