Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Koja je ključna uloga direktora Sekretarijata?

 

 • putem redovnih sastanaka sa zamjenikom direktora i na drugi način osigurava pravilnu koordinaciju aktivnosti svih odjeljenja Sekretarijata, i u slučaju potrebe predlaže Kolegiju i Predsjedništvu odgovarajuće mjere; 
 • izvještava Vijeće svaka tri mjeseca o stanju provedbe Strategije VSTV-a na način koji odobri predsjednik; 
 • u bliskoj saradnji sa zamjenikom direktora, osigurava da svi odjeli Sekretarijata, unutar raspoloživih resursa, imaju odgovarajuće osoblje, organizovano na način da mogu pružiti efikasnu podršku Vijeću i njegovim tijelima. Direktor, nakon konsultacija sa zamjenikom direktora, predlaže Kolegiju VSTV-a, ako je neophodno, izmjene Sistematizacije radnih mjesta; 
 • stalno prati internu radnu atmosferu i radne uslove u Sekretarijatu i ako je neophodno Kolegiju predlaže mjere za poboljšanje; 
 • izrađuje nacrt i predlaže neophodna interna pravila i propise u vezi sa pripremom i izvršenjem budžeta na usvajanje Vijeću; 
 • osigurava praćenje svih zakona, podzakonskih akata i internih propisa koji uređuju pripremu i izvršenje budžeta VSTV-a; 
 • predlaže Predsjedništvu preraspodjelu budžeta VSTV-a, ako je to neophodno, zbog izmjene prioriteta VSTV-a i/ili neočekivanih ušteda ili troškova tokom budžetske godine; 
 • izvještava Vijeće o izvršenju budžeta svaki mjesec, a na način kojeg odobri predsjednik; 
 • potpisuje ili ovlašćuje drugog uposlenog u Sekretarijatu da potpisuje dokumente neophodne za izvršenje budžeta VSTV-a; 
 • izrađuje nacrt i predlaže neophodna interna pravila i propise za pripremu i izvršenje budžeta projekata koje finansiraju donatori za usvajanje Vijeću; 
 • predlaže Predsjedništvu VSTV-a preraspodjelu budžeta projekata koje finansiraju donatori; 
 • osigurava praćenje svih relevantnih zakona, odredbi grant-sporazuma i internih propisa koji se odnose na izvršenje budžeta za projekte koje finansiraju donatori; 
 • izvještava Vijeće svakog mjeseca o pitanju izvršenja projekata koje finansiraju donatori; 
 • potpisuje ili ovlašćuje drugog zaposlenog u Sekretarijatu ili uposlenika na projektima da potpisuje dokumente neophodne za izvršenje budžeta projekata VSTV-a.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh