Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

Žalba i pretres pred drugostepenim sudom

DAMJAN KAURINOVIĆ, Predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH

VELIBOR MILIĆEVIĆ, Stručni saradnik u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH

   ŽALBA I PRETRES PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM

Uvodne napomene: Predmet ovog rada je analiza zakonskih rješenja koja se odnose na žalbu i pretres pred drugostepenim sudom u krivično procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Preispitivanje prvostepene presude u krivičnom postupku nije obavezno, a to znači da drugostepenog postupka nema bez izjavljene žalbe od strane ovlašćenih procesnih subjekata po zakonskim žalbenim osnovima i u okviru zakonskih rokova. Pravo na žalbu u krivičnom postupku je zakonsko, ustavno, konvencijsko i jedno od osnovnih ljudskih prava. Cjelokupan postupak po redovnim pravnim lijekovima, pa i pretres pred drugostepenim sudom je primarno postupak po žalbi, ispitivanje njene osnovanosti i donošenje odluke po žalbi. Ovaj pretres predstavlja skraćenu procesnu formu koja je ograničena samo na dio pobijane presude koji se osporava žalbom, preciznije, na dio prvostepenog postupka za koji su ukidajućom odlukom drugostepenog suda utvrđeni pravni i činjenični nedostaci. Dakle, pretres pred drugostepenim sudom nije postupak po optužbi, jer je postupak po optužbi u procesnopravnom smislu završen donošenjem prvostepene presude. Pretres pred drugostepenim sudom je primarno pretres po žalbi i upravo zbog toga se ne može izjednačavati sa glavnim pretresom pred prvostepenim sudom.

Cijeli tekst u PDF formatu možete preuzeti ovdje


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh