Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Apelacioni sud
Brčko Distrikta BiH

mail print fav manja slovaveca slova

Opšte informacije o procesu zapošljavanja

Pravilnikom o zapošljavanju u Pravosuđu Brčko distrikta BiH regulisani su uslovi  i  procedure zapošljavanja službenika i namještenika, kao i pripravnika i volontera.

Zapošljavanje u pravosuđu Brčko distrikta BiH vrši se na osnovu Statuta i zakona Brčko distrikta BiH, na osnovu profesionalnih sposobnosti putem otvorene konkurencije i odražava sastav stanovništva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu Brčko distrikta BiH utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika, stručna sprema radnika i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju, za obavljanje poslova.

Rukovodioci pravosudnih instutucija u zakonom predviđenom roku, dostavljaju plan potreba za kadrovima Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, odnosno inicijativu za izmjenu ili dopunu odluke o realizaciji plana zapošljavanja.

Javni konkurs – interni oglas sadrži :

a) naziv pravosudne instutucije

b) naziv radnog mjesta

c) opis poslova radnog mjesta

d) broj izvršilaca

e) opšte,minimalne i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa

f) rok i mjesto podnošenja prijave

Kandidat je dužan prilikom prijave na javni konkurs da dostavi popunjenu prijavu-obrazac o ispunjaanju opštih zakonom propisanih uslova, minimalnih uslova i posebnih uslova koji su traženi za radno mjesto.

Nakon pismenog obavještenja Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ili Komisije za zapošljavanje o utvrđenoj rang listi, kandidat koji je utvrđen kao najuspješniji dostavlja dokumente kojima dokazuje tačnost podataka iz prijave.

Dokazivanje opštih uslova :

a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

b) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte

c) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci

d) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 6 mjeseci

e) izjavu lica da se na njega ne odnosi član 9 stav 1 Ustava BiH

f) izjavu da lice nije otpušteno iz državne službe u institucijama BiH,odnosno entiteta i službe Distrikta usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere u posljedna tri mjeseca počev od dana objavljivanja konkursa – oglasa.

Minimalni uslovi:

a) stručna sprema

b) radno iskustvo u struci

 

Posebni uslovi :

Posebni uslovi za oglašeno radno mjesto utvrđeni su pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u pravosuđu.

a) kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova u pogledu poznavanja rada na računaru,brzine otkucaja,poznavanje stranog jezika obavezno se vrši praktični rad u toku postupka otvorene konkurencije

b) kao dokaz o položenom pravosudnom ispitu,zemljišno knjižnom ispitu i ispitu za rad u organima uprave koriste se potvrde,uvjerenja ili drugi dokumenti u skladu s članom 47 Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH.

 

Javni konkurs sadrži :

a ) naziv pravosudne institucije

b ) naziv radnog mjesta

c ) opis poslova radnog mjesta

d ) broj izvršilaca

e ) opšte,minimalne i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa,

f  ) rok i mjesto podnošenja prijave

Na intervjue se pozivaju kandidati čije su prijave označene kao potpune.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh