Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Građanska oblast

   1 - 6 / 9  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Orijentacioni kriteriji za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete

Panel iz građanske oblasti je na sastanku 17.3.2016. godine usaglasio orijentacione kriterije za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika i naknade štete zbog neopravdane osude i neosnovanog lišenja slobode (pritvaranja), dok kriteriji za ostale vidove nematerijalne štete još uvijek nisu usaglašeni.

06.06.2016.

Alternacija tužbenih zahtjeva - primjena odredbe člana 55. stav 4 entitetskih zakona o parničnom postupku

Alternacija tužbenih zahtjeva - primjena odredbe člana 55. stav 4 entitetskih zakona o parničnom postupku

Pravosnažno odbijanje primarnog tužbenog zahtjeva nije uslov za meritorno odlučivanje o sljedećem eventualnom zahtjevu.

30.05.2016.

Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici

Naknada troškova u slučaju djelimičnog uspjeha stranaka u parnici

Kod odlučivanja o troškovima parničnog postupka u slučaju djelimičnog stranačkog uspijeha u parnici treba, u pravilu, uzimati u obzir kako tužiočev tako i tuženikov uspijeh u parnici i odluku o tome koja će stranka snositi obavezu naknade troškova postupka donijeti primjenom pravila procesnog prebijanja parničnih troškova.

29.08.2014.

Dozvoljenost revizije protiv  drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

Dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka

Protiv drugostepenog rješenja kojim je pravosnažno odlučeno o prijedlogu za ponavljanje postupka revizija nije dozvoljena.

29.08.2014.

Zastara naknade za faktičku eksproprijaciju

Zastara naknade za faktičku eksproprijaciju

Zahtjev za novčanu naknadu zbog izvršene faktičke eksproprijacije ne zastarijeva.

29.08.2014.

Troškovi privremenog zastupnika

Troškovi privremenog zastupnika

Privremeni zastupnik ima pravo na naknadu troškova u vezi sa zastupanjem tuženog čije je boravište nepoznato, kao i da traži da tužilac prethodno ove troškove predujmi i da mu ih naknadi. O tom zahtjevu nadležan je da odlučuje sud koji je odredio privremenog zastupnika. Ovaj izdatak tužilac može ostvariti prema tuženom kao dio svojih ukupnih parničnih troškova, srazmjerno uspjehu u sporu.

22.07.2014.

   1 - 6 / 9  >